Ochrana osobních údajů a obchodní podmínky

Informace o zákaznících jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Klient poskytuje poskytovateli služby osobní údaje dobrovolně za účelem splnění objednávky. Odesláním objednávky souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi poskytovatele služby a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Poskytovatel služby nebude shromážděné osobní údaje využívat pro marketingové účely.

Poskytovatel služby postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků poskytovatelé služby nepředávají třetím osobám s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem (sdělení jména a adresy dodání).

Obchodní podmínky si můžete stáhnout ve formátu PDF.